1. DEFINITIES.
 1. Verwerkingsverantwoordelijke – Sharda Cropchem Limited, gevestigd in het Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India.
 2. Persoonsgegevens – alle informatie over een natuurlijk persoon die wordt geïdentificeerd of identificeerbaar is aan de hand van één of meer factoren die specifiek zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of maatschappelijke identiteit, met inbegrip van – indien deze gegevens tot identificatie van de Gebruiker strekken – het IP-adres van het gebruikte apparaat, gegevens over de locatie ervan, een web-ID en informatie die wordt verzameld door middel van cookies en andere soortgelijke technologieën.
 3. Privacy beleid – het onderhavige Privacy beleid.
 4. AVG  – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 5. Website – een website die wordt beheerd door de Verwerkingsverantwoordelijke en die actief is op de domeinen van shardacropchem.nl of op mobiele applicaties.
 6. Cookies – dit zijn kleine tekstbestanden die op het eindtoestel van de Gebruiker (computer, telefoon, tablet, enz.) worden opgeslagen bij het gebruik van de Website en die het mogelijk maken om informatie op te slaan en in te lezen en die voor verschillende doeleinden worden gebruikt door de Verwerkingsverantwoordelijke en door andere entiteiten die diensten (bijv. analytische en statistische diensten) aan hem verlenen.
 7. Externe cookies – cookies die via de Website worden achtergelaten door de partners van de Verwerkingsverantwoordelijke.
 8. Gebruiker – elke natuurlijke persoon die de Website bezoekt of die gebruik maakt van één of meer diensten of functionaliteiten ervan en voor wie via elektronische middelen diensten kunnen worden verleend in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en de wetgeving of met wie er een elektronische dienstverleningsovereenkomst kan worden gesloten.
 1. VERWERKING VAN GEGEVENS.
 1. Het Privacy beleid beschrijft de beginselen van het gebruik van cookies of andere soortgelijke technologieën en de beginselen van de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van de Website door de Gebruiker.
 2. In het kader van het gebruik van de Website door de Gebruiker verzamelt de Verwerkingsverantwoordelijke zijn of haar gegevens voor zover dat nodig is om bepaalde diensten te kunnen verlenen, alsmede informatie over de activiteit van de Gebruiker op de Website, met inbegrip van het IP-adres van het gebruikte apparaat, gegevens over de locatie ervan, web-ID en informatie die wordt verzameld via cookies en andere soortgelijke technologieën.
 3. Gebruikmaking van de Website is mogelijk zonder dat de Gebruiker een account aanmaakt. In dit geval is het voor het gebruik van de Website niet nodig om persoonsgegevens in het registratieformulier te verstrekken. Deze kunnen worden verstrekt in het contactformulier. De verwerkte gegevens bevatten informatie over het gebruik van de Website.
 4. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk verplicht, d.w.z. dat de Gebruiker geen wettelijke verplichting heeft om dergelijke gegevens te verstrekken ten behoeve van het aanmaken van een account op de Website. Echter, het verstrekken van gegevens die als vereist zijn gemarkeerd is wel nodig voor het aanmaken van een account. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens maakt het onmogelijk om een account op de Website aan te maken en om gebruik te maken van functionaliteiten die volgens de Algemene Voorwaarden van de Website alleen kunnen worden gebruikt na het aanmaken van een account.
 5. Indien er op de Website extra functionaliteiten beschikbaar zijn, zoals de mogelijkheid om een nieuwsbrief te bestellen, is de verwerking van de betreffende persoonsgegevens gebaseerd op de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Verwerkingsverantwoordelijke. Deze wordt gesloten als gevolg van de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en vereist de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers.
 6. De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt gegevens met betrekking tot de activiteiten van de Gebruiker, zoals de tijd die hij of zij op de pagina doorbrengt, de door hem of haar opgezochte woorden en/of zinnen, het aantal weergegeven sub-pagina’s en de datum en de bron van zijn of haar bezoek.
 1. COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN.
 1. In verband met het gebruik van de Website worden cookies of soortgelijke technologieën toegepast om de Gebruiker toegang te verlenen tot de Website en om de werking daarvan te verbeteren. Tevens wordt gebruik gemaakt van deze informatie om de beslissingen van de Gebruiker te onthouden (keuze van het lettertype en van het contrast en aanvaarding van het beleid), om de sessie van de Gebruiker te onderhouden (bijvoorbeeld nadat deze is ingelogd), om het gebruikte wachtwoord te onthouden (na toestemming), om informatie over het apparaat en het bezoek te verzamelen om de veiligheid te garanderen, maar tevens om bezoeken te analyseren en om inhouden aan te passen.
 2. Informatie die door middel van cookies en soortgelijke technologieën wordt verkregen, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van websitegebruikers en wordt door de verwerkingsverantwoordelijke niet gebruikt om gebruikers te identificeren.
 3. De toegepaste technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies zijn onder andere: local storage, session storage en service workers. Dit zijn technologieën die gebruikmaken van een apart deel van het geheugen van uw browser om de door de Website opgeslagen gegevens bij te houden.
 4. Wij maken gebruik van twee soorten cookies of soortgelijke technologieën, gelet op de levensduur ervan:
  1. sessie-gerelateerde cookies – bestanden die op het apparaat van de Gebruiker worden opgeslagen totdat deze uitlogt of de Website verlaat,
  2. permanente cookies – bestanden die op het apparaat van de Gebruiker worden opgeslagen totdat deze worden verwijderd of de cookies verlopen (binnen de in de cookie-specificatie aangegeven periode).
 5. De verwerkingsverantwoordelijke en andere entiteiten die diensten (bijv. analytische en statistische diensten) aan hem verlenen, maken gebruik van cookies voor verschillende doeleinden. Deze kunnen worden onderverdeeld in de hiernavolgende categorieën:
  1. Cookies die nodig zijn om de website te kunnen gebruiken:
   • cookies die door de Gebruiker worden ingevoerd (sessie-ID) gedurende een sessie (zgn. user input cookies),
   • authenticatiecookies, die worden gebruikt voor diensten waarvoor authenticatie gedurende de sessie vereist is (zgn. authentication cookies),
   • beveiligingscookies, die bijvoorbeeld worden gebruikt om gebruikerscentrische cookies te detecteren (zgn. user centric security cookies),
   • multimedia player sessiecookies (bijv. flash player cookies), voor de duur van de sessie (zgn. multimedia player session cookies);
  2. Functionele cookies om het gebruik van de Website mogelijk te maken:
   • cookies voor de permanente personalisatie van de gebruikersinterface gedurende een sessie of iets langer (zgn. user interface customization cookies),
   • cookies die worden gebruikt voor het monitoren van het websiteverkeer, nl. voor gegevensanalyses – dit zijn bestanden die worden toegepast om de manier waarop de Gebruiker de Website gebruikt te analyseren en om statistieken en rapportages over de werking van de Website op te stellen.
 6. De verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van externe cookies voor de hiernavolgende doeleinden:
  1. de weergave van multimedia content op de Website, die wordt gedownload vanaf de externe website www.youtube.com [verwerkingsverantwoordelijke van de cookies: Google Inc, gevestigd in de VS],
  2. verzameling van algemene en anonieme statistische gegevens met behulp van analytische instrumenten: Google Analytics [verwerkingsverantwoordelijke van de cookies: Google Inc, gevestigd in de VS].
 7. Door de website te gebruiken zonder de instellingen van uw browser te wijzigen, d.w.z. met de standaard acceptatie van cookies en soortgelijke technologieën, gaat u akkoord met het gebruik ervan voor de hierboven beschreven doeleinden.
 8. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de verkregen informatie niet voor marketingdoeleinden.
 9. De Gebruiker kan te allen tijde de instellingen m.b.t. de cookies of soortgelijke technologieën wijzigen door de privacy-instellingen in zijn of haar browser of applicatie te wijzigen of door de instellingen van zijn of haar Account op de Website te wijzigen, met dien verstande dat deze wijziging ertoe kan leiden dat bepaalde functies van de Website niet meer toegankelijk zijn.
 10. U kunt uw privacy-instellingen wijzigen door de juiste optie te selecteren in uw browser of applicatie-instellingen. Met de meest populaire webbrowsers kunt u uw privacy-instellingen, waaronder cookies, beheren, met name door cookies te accepteren, de cookie-instellingen te wijzigen en cookies te blokkeren of te verwijderen. De manier waarop en de mate waarin u uw privacy-instellingen wijzigt, is afhankelijk van het type of de versie van de browser of de toepassing die u gebruikt. Raadpleeg de websites van deze aanbieders voor meer informatie over het wijzigen van uw privacy-instellingen.
 1. DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers om:

 1. toegang te verlenen tot de website – overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), AVG,
 2. de verplichtingen uit hoofde van de wet na te komen – overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), AVG,
 3. de hiernavolgende legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij te behartigen – overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), AVG:
  • het verzenden van berichten aan gemarkeerde Gebruikers over interessante aanbiedingen of inhouden via elektronische communicatie, in het bijzonder via e-mail, mits de Gebruiker hiervoor zijn of haar toestemming heeft gegeven,
  • het opsporen en elimineren van misbruik,
  • interne doelstellingen met betrekking tot het verlenen van diensten en het verrichten van activiteiten, met inbegrip van bewijskrachtige, analytische en statistische doeleinden.
 1. PERIODE VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.
 1. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt totdat u uw account op de Website verwijdert, en vervolgens:
  1. gedurende de periode waarin is voorzien voor de tenuitvoerlegging van de verplichtingen die voortvloeien uit de wet,
  2. tot de verjaring van vorderingen en tot het einde van civielrechtelijke procedures, handhavingsprocedures en administratieve en strafrechtelijke procedures die de verwerking van gegevens vereisen, en in het geval van toestemming, totdat het doel van deze toestemming is bereikt of herroepen, afhankelijk van wat het eerst geschiedt.
 2. De Gebruiker kan de cookies zelf van zijn of haar apparaat verwijderen. Om het eindapparaat van de Gebruiker (computer, telefoon, tablet, enz.) te ontdoen van cookies, moet de browser cache worden leeggemaakt en moeten de cookies worden verwijderd. Het leegmaken van de cache en het verwijderen van de cookies worden verricht in de browserinstellingen. De instellingen kunnen variëren, afhankelijk van de browser en van de versie daarvan.
 1. GEBRUIKERSRECHTEN.
 1. In verband met de verwerking van persoonsgegevens heeft de Gebruiker de hiernavolgende rechten:
  1. het recht om de gegevens te corrigeren – als er tijdens het verzamelen van de gegevens een fout in de gegevens is geslopen of wanneer deze gegevens zijn gewijzigd, heeft de Gebruiker het recht om correcte en actuele gegevens te verstrekken en zal de verwerkingsverantwoordelijke deze corrigeren of bijwerken,
  2. het recht op toegang tot gegevens – de Gebruiker kan dit recht uitoefenen als hij of zij wil weten welke gegevens door ons worden verwerkt,
  3. het recht van verwijdering van gegevens – indien de Gebruiker van mening is dat de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, heeft hij of zij het recht zich tot de verwerkingsverantwoordelijke te wenden met het verzoek om deze te verwijderen,
  4. het recht van beperking van de gegevensverwerking – als de Gebruiker twijfelt of de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens wel op correcte wijze verwerkt, heeft hij of zij het recht om een verzoek in te dienen teneinde de verwerking in te perken,
  5. het recht van overdracht van gegevens – de Gebruiker kan de gegevens die hij aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, opvragen en deze aan een andere entiteit overdragen,
  6. het recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens op grond van een rechtmatig belang van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, met inbegrip van profilering, om redenen die verband houden met een specifieke situatie, alsook het recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens voor direct marketing-doeleinden,
  7. mogelijkheid om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken – de Gebruiker heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar gegevens te allen tijde en zonder opgaaf van reden in te trekken; het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.
 2. Om de uitoefening van voornoemde rechten af te dwingen dient een passende verklaring te worden ingediend via eu.sales@shardaintl.com. Bovendien heeft de verwerkingsverantwoordelijke het recht om de identiteit van de Gebruiker na te gaan om te voorkomen dat informatie over de Gebruiker aan onbevoegden wordt onthuld. In het geval van Gebruikers die geen account hebben aangemaakt op de Website, is de Verwerkingsverantwoordelijke niet in staat om de identiteit van de Gebruiker te verifiëren omdat de verwerkte gegevens alleen informatie over het gebruik van de Website betreffen en geen informatie over de identiteit van de Gebruiker bevatten.
 3. De Verwerkingsverantwoordelijke neemt geen geautomatiseerde beslissingen ten aanzien van de Gebruiker, met inbegrip van beslissingen die voortvloeien uit profilering.
 4. De Gebruiker kan een klacht over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens indienen bij de toezichthoudende autoriteit die zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.
 5. De Gebruiker heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en die rechtsgevolgen heeft voor zijn of haar persoon of die hem of haar op een soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft.
 1. OVERDRACHT VAN GEGEVENS.

De persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen worden doorgegeven aan de hiernavolgende ontvangers:

 1. entiteiten die aan de verwerkingsverantwoordelijke diensten verlenen die nodig zijn voor de verwerking, met inbegrip van IT-leveranciers,
 2. entiteiten die technische, organisatorische en adviserende ondersteuning bieden.
 1. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS.

De verwerkingsverantwoordelijke is niet voornemens om de gegevens van de Gebruikers door te geven aan een derde land of aan internationale organisaties.

 1. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS.

De verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor dat de verwerking van de gegevens tot een minimum wordt beperkt. Dit betreft:

 1. de geschiktheid van de gegevens voor de nagestreefde doeleinden (hoeveelheid gegevens en omvang van de verwerking),
 2. de toegang tot de gegevens,
 3. de opslagtijd.
 1. CONTACTGEGEVENS.

Verzoeken, verklaringen en alle correspondentie met betrekking tot persoonsgegevens dienen per e-mail te worden verzonden naar eu.sales@shardaintl.com.