Dit document beschrijft de algemene voorwaarden voor de verlening van diensten langs elektronische weg in de zin van de Poolse wet op de verlening van diensten langs elektronische weg van 18 juli 2002.

 1. DEFINITIES.
 1. Wachtwoord – opeenvolging van alfanumerieke en/of speciale tekens die door de Gebruiker worden geselecteerd bij de Registratie en die nodig zijn om hem of haar te autoriseren bij het inloggen in het Account op de Website.
 2. Account – plaats op de Website die beschikbaar is voor een specifieke Gebruiker na voltooiing van de Registratie, waardoor deze gebruik kan maken van de diensten die worden beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Gebruikersnaam – e-mailadres van de Gebruiker, dat nodig is om toegang te verwerven tot het Account en dat door de Gebruiker is verstrekt bij de Registratie.
 4. Algemene Voorwaarden – de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Website https://shardacropchem.nl, die de regels voor de elektronische diensten op de Website van de Dienstverlener alsmede voor het gebruik van deze diensten door de Gebruiker vaststelt.
 5. Registratie – vrijwillige handeling van de Gebruiker die bestaat in het aanmaken van een Account op de Website. Deze registratie is gratis.
 6. Website – de webpagina’s op https://shardacropchem.nl/.
 7. Dienst – de verlening van een dienst zonder de gelijktijdige aanwezigheid van de betrokkenen (dienst op afstand) door middel van de overdracht van gegevens op individueel verzoek van de Gebruiker, die worden verzonden en ontvangen door middel van elektronische verwerkingsapparatuur, met inbegrip van digitale compressie en de opslag van gegevens, welke volledig worden verzonden, ontvangen of overgedragen door middel van een telecommunicatienetwerk in de zin van de Poolse Telecommunicatiewet van 16 juli 2004 en de beginselen die zijn vastgesteld in deze Algemene Voorwaarden.
 8. Gebruiker – een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid die gebruik maakt van de dienst die langs elektronische weg op de Website wordt aangeboden.
 9. Dienstverlener – Sharda Cropchem Limited, gevestigd in het Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India.
 1. ALGEMENE VOORWAARDEN: BEPALINGEN.
 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de voorwaarden voor het verlenen van de Diensten van de Dienstverlener aan de Gebruiker uiteengezet.
 2. De Algemene Voorwaarden worden via de Website gratis aan de Gebruiker ter beschikking gesteld in een vorm die hem of haar in staat stelt deze te downloaden, op te slaan en af te drukken.
 3. De Website is beschikbaar voor elke Gebruiker die over een internetverbinding beschikt.
 4. Het gebruik van de Dienst met betrekking tot het onderhouden van en de toegang tot het Account is alleen mogelijk na voltooiing van de Registratie. Het gebruik van de Diensten, d.w.z. het onderhouden van en de toegang tot het Account, alsmede de elektronisch verzending van commerciële informatie vereisen dat de Gebruiker over een e-mailaccount beschikt. In het geval van voornoemde Diensten verklaart de Gebruiker – door het betreffende vakje aan te kruisen – dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen, dat hij de bepalingen daarvan volledig aanvaardt en dat hij of zij zich ertoe verbindt deze na te komen. Deze handelingen zijn vrijwillig maar zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de genoemde diensten.
 5. Om de Website goed en volledig te kunnen gebruiken en om de Diensten te kunnen ontvangen dient de Gebruiker over een apparaat met toegang tot het internet te beschikken alsmede over een browser die cookies ondersteunt. De omvang van het gebruik van cookies door de Dienstverlener is gedefinieerd in het cookiesbeleid.
 6. Het gebruik van de Website kan ervan afhankelijk zijn dat Java- of Java Script-software wordt geïnstalleerd.
 1. SOORTEN EN OMVANG VAN DE LANGS ELEKTRONISCHE WEG VERLEENDE DIENSTEN.

De diensten die op de Website worden aangeboden zijn:

 1. toegang tot publiek beschikbare inhouden op de Website (de optie om materiaal – teksten, foto’s, grafieken, gegevens, database, enz. – te bekijken en deze na te lezen op de Website, alsmede het downloaden van bestanden die door de Dienstverlener ter beschikking worden gesteld),
 2. het bijhouden van een Account en het verwerven van toegang daartoe,
 3. het verzenden van commerciële informatie langs elektronische weg.
 1. SERVICEVOORWAARDEN.
 1. De sluiting van de overeenkomst inzake de levering van de Diensten geschiedt:
  1. met betrekking tot de toegang tot publiek beschikbare inhouden op de Website – door het verwerven van toegang tot de Website door de Gebruiker,
  2. met betrekking tot het onderhouden van en de toegang tot het Account – door het verrichten van de Registratie,
  3. met betrekking tot de Dienst inzake de verzending van commerciële informatie – door een passend formulier in te vullen , vrijwillig in te stemmen met de elektronische verzending van commerciële informatie en door te klikken op de acceptatieknop (bijv. “Verzenden”, “Bestellen”).
 2. Het gebruik van de Diensten door de Gebruiker kan vereisen dat deze persoonsgegevens verstrekt. De regels voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker door de Dienstverlener zijn vastgesteld in het Privacybeleid.
 3. De Gebruiker is gehouden om alleen correcte gegevens te verstrekken, alsmede gegevens waarover hij of zij kan beschikken. De verstrekking van gegevens of het latere gebruik daarvan op de Website in het kader van de normale verrichting van zijn of haar activiteiten mag niet in strijd zijn met de rechten van derden.
 4. Voor het verlenen van de Dienst inzake de toegang tot publiek beschikbare gegevens op de Website is geen Registratie vereist. Deze Dienst wordt verleend voor de duur van de toegang tot deze publiek toegankelijke gegevens.
 5. Voor het verlenen van andere diensten is wel een Registratie vereist.
 6. De Registratie geschiedt doordat de Gebruiker het registratieformulier invult dat beschikbaar is op de website https://shardacropchem.nl, de verplichte velden invult en op de acceptatieknop (bijv. “Verzenden” of “Maak account aan”) klikt. Hierna wordt een bevestiging van de Registratie en een activeringslink naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres gestuurd.
 7. Alleen Gebruikers die bij de registratie gegevens hebben vermeld in het registratieformulier hebben het recht om gebruik te maken van de Dienst. Het is de Gebruiker niet toegestaan om gebruik te maken van Accounts van andere Gebruikers of om zijn of haar Account te delen met andere Gebruikers of derden.
 8. De Gebruiker is gehouden tot geheimhouding van zijn of haar Gebruikersnaam en zijn of haar Wachtwoord.
 9. Telkens als de Gebruiker inlogt op zijn of haar account, is hij of zij verplicht om de Gebruikersnaam en het Wachtwoord op te geven.
 10. De Gebruikersnaam moet een actief e-mailadres zijn dat door de Gebruiker in gebruik kan worden genomen.
 11. Het Wachtwoord dient te bestaan uit ten minste 6 alfanumerieke en/of speciale tekens.
 12. De Gebruiker kan het Wachtwoord wijzigen vanaf het Account of met behulp van de functie “Wachtwoord vergeten”, die beschikbaar is op de inlogpagina.
 13. De Dienst wordt verleend voor onbepaalde tijd. De Gebruiker kan te allen tijde verzoeken dat het Account wordt verwijderd. De Gebruiker kan een verzoek tot verwijdering van zijn of haar Account indienen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de Dienstverlener. De verwijdering van het Account komt erop neer dat de overeenkomst inzake de levering van de Dienst langs elektronische weg wordt beëindigd.
 14. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om met name de werking van het Account (de omvang van de verleende dienst) op te schorten, te verwijderen of te beperken:
  1.  in gevallen die zijn gespecificeerd in de algemeen geldende wetgeving,
  2. indien de Gebruiker het Account gebruikt op een wijze die ingaat tegen deze Algemene Voorwaarden.
 15. De Dienstverlener zal de Gebruiker informeren over zijn voornemen om de werking van het Account op te schorten, te verwijderen of te beperken door hem of haar een e-mail te sturen naar het adres dat is opgegeven bij de Registratie of bij de latere actualisering van zijn of haar gegevens.
 16. Wanneer de reden voor de opschorting of de beperking van de werking van het Account erin bestaat dat dit is gebruikt op een wijze die ingaat tegen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, kan de volledige werking ervan op verzoek van de Gebruiker pas worden hersteld nadat hij of zij deze activiteiten heeft gestaakt en nadat de effecten ervan zijn weggewerkt in de mate en op de wijze die is aangegeven door de Dienstverlener.
 17. Om de Dienstverlener de opdracht te geven commerciële informatie langs elektronische weg te versturen, is de Gebruiker gehouden het betreffende formulier in te vullen, akkoord te gaan met het versturen van commerciële informatie langs elektronische weg en op de acceptatieknop te klikken (bijv. “Verzenden”, “Bestellen”).
 18. De Gebruiker kan te allen tijde afzien van het ontvangen van commerciële informatie langs elektronische weg. Hiervoor dient hij of zij een e-mail te sturen naar de Dienstverlener, wat neerkomt op de beëindiging van de overeenkomst inzake de verlening van de Dienst.
 1. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER EN VAN DE DIENSTVERLENER.
 1. De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Dienst ononderbroken actief is.
 2. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de werking van de Dienst te onderbreken om gegevens bij te werken, fouten te corrigeren en andere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, en om andere redenen waarop de Dienstverlener geen invloed heeft.
 3. Het is de Gebruiker van de Dienst verboden om gebruik van de Diensten te maken op een wijze die ingaat de wettelijke bepalingen, de goede zeden of de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker mag geen illegale inhouden ter beschikking stellen.
 4. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om alle berichten en materialen die beschikbaar zijn op de Website (in het bijzonder afbeeldingen, artikelen en foto’s) te onderwerpen aan de bescherming die, in het bijzonder, wordt geboden door de bepalingen van de Poolse wet op het auteursrecht en de naburige rechten van 4 februari 1994. Het kopiëren, dupliceren, verspreiden en andere vormen van gebruik van materiaal en berichten op de Website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener en het overschrijden van de wettelijk vastgestelde grenzen zijn verboden.
 5. Indien de Dienstverlener voor het verlenen van de Dienst een e-mailadres van de Gebruiker verlangt, is deze verplicht een echt e-mailadres op te geven, dat wil zeggen een e-mailadres waarop hij of zij correspondentie ontvangt. De Gebruiker is verplicht om de Dienstverlener onmiddellijk op de hoogte te stellen van de wijziging van zijn of haar e-mailadres door een bericht naar het e-mailadres van de Dienstverlener te sturen. Indien de Dienstverlener niet in kennis wordt gesteld van de wijziging van het e-mailadres, worden alle verklaringen en gegevens die door de Dienstverlener naar de Gebruiker zijn verstuurd (op het e-mailadres dat deze in het formulier heeft opgegeven) geacht naar behoren te zijn betekend, onverminderd de bepalingen van de consumentenwetgeving.
 6. De Dienstverlener is niet aansprakelijk:
  1. voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de Website door Gebruikers op een wijze die niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen of met deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder voor de openbaarmaking van het Wachtwoord of de Gebruikersnaam en de openbaarmaking van persoonsgegevens,
  2. voor schade die wordt veroorzaakt door het stopzetten van de Dienst of het verwijderen van het Account van de Gebruiker, indien dit te wijten is aan een fout van de Gebruiker of aan een overtreding van de wet of van de Algemene Voorwaarden,
  3. voor eventuele schade als gevolg van de vervaardiging door de Gebruiker van gegevens en informatie vanaf de Website voor zakelijke, investerings- of bedrijfsdoeleinden, enz.
 7. De gehele en allesomvattende aansprakelijkheid van de Dienstverlener jegens de Gebruiker uit hoofde van de verlening van de Diensten, ongeacht de rechtsgrond voor deze aansprakelijkheid, is beperkt tot de daadwerkelijk door de Gebruiker geleden schade.
 8. De Dienstverlener merkt op dat de inhoud van de Website uitsluitend informatief van aard is. De inhoud is opgesteld met de grootst mogelijke zorg om ervoor te zorgen dat deze correct en up-to-date is, maar de Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de effectiviteit ervan, voor de mogelijkheid om er daadwerkelijk gebruik van te maken en voor de gevolgen van de toepassing ervan.
 1. KLACHTENPROCEDURE.
 1. Klachten met betrekking tot de Diensten kunnen worden ingediend via het e-mailadres van de Dienstverlener: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Klachten dienen de hiernavolgende gegevens te bevatten: naam en achternaam van de Gebruiker, e-mailadres, alsmede een gedetailleerde omschrijving van en de reden voor de indiening van de klacht.
 3. De Gebruiker kan een klacht indienen binnen 14 dagen na de datum van de gebeurtenis die daartoe aanleiding heeft gegeven.
 4. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling genomen.
 5. De Gebruiker wordt van de beslissing van de Dienstverlener op de hoogte gesteld door middel van een e-mail die wordt verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven bij de indiening van de klacht.
 1. SERVICEVOORWAARDEN.
 1. Gebruikers die consumenten zijn, d.w.z. natuurlijke personen die rechtshandelingen met een ondernemer verrichten die niet rechtstreeks verband houden met hun eigen zakelijke of professionele activiteiten, hebben het recht om de overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen na de sluiting ervan met de Dienstverlener. De verklaring van herroeping dient schriftelijk te worden afgelegd. Om de deadline te halen volstaat het om de verklaring per aangetekende post naar het adres van de Dienstverlener te sturen voordat de deadline verstrijkt. De verklaring van herroeping kan ook langs elektronische weg worden ingediend door deze naar de Dienstverlener te sturen op het e-mailadres eu.sales@shardaintl.com.
 2. Om een verklaring van herroeping van de dienstenovereenkomst in te dienen kan de consument gebruikmaken van het hiernavolgende model:
  …………………, datum ……………
  ………………………………………….
  voornaam en naam van de consument
  …………………………………………
  woonplaats
  Verklaring van herroeping van de gesloten overeenkomst
  Ik, ondergetekende …. stel u ervan in kennis dat ik de overeenkomst die is gesloten op …. herroep.
  ……………………………………..
  leesbare handtekening van de consument
 3. De Dienstverlener kan het recht van de Gebruiker om gebruik van de Website te maken beëindigen en kan diens toegang tot sommige of alle aspecten of diensten op de Website met onmiddellijke ingang beperken indien de Gebruiker de Algemene Voorwaarden of de van toepassing zijnde wetgeving overtreedt.
 1. LOTBEPALINGEN.
 1. De Dienstverlener heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, met name om belangrijke technische, juridische of organisatorische redenen, en met name:
  1. wanneer een wijziging van de Algemene Voorwaarden noodzakelijk is uit hoofde van een wijziging van de bepalingen van de algemeen geldende wetgeving,
  2. in het geval van een wijziging van de wijze waarop de Diensten worden verleend,
  3. om te voldoen aan een verplichting die voortvloeit uit de algemeen geldende wetgeving of een verplichting die voortvloeit uit een geldige rechterlijke of bestuursrechtelijke beslissing.
 2. Gebruikers worden op de hoogte gesteld van de bepalingen van de gewijzigde Algemene Voorwaarden doordat er een bericht beschikbaar wordt gesteld dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden bevat, onder vermelding van de wijzigingen en de datum waarop deze van kracht worden.
 3. In zaken die niet door deze Algemene Voorwaarden worden geregeld, is het Nederlandse en het internationale recht van toepassing.
 1. CONTACTGEGEVENS VAN DE DIENSTVERLENER.

Sharda Cropchem Limited, gevestigd in het Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India.